Choir Members

1.Basil Skaria
2.Christine Varghese
3.Daniya Mathew
4.Mariya Eldho
5.Anna John
6. Sona Santy
7. Joanna Thomson
8.Evita George
9.Julia Ajith
10.Christina Thaliyadan
11.Mariya Kooran
12.Elisa Geoge
13.Ava John
14.Ann Aphraim
15.Ann Kurian
16.Ann Marie Joshy